fbpx

PIXBO.STUDIO

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PIXBO STUDIO, s.r.o., IČO: 08995729, se sídlem Mnetěš 199, 413 01 Roudnice nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 45006 (dále jen „Dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím elektronického obchodního systému Dodavatele nebo ústní či písemné Objednávky (dále jen „Objednávka“).

2. Definice pojmů

Pro účely těchto VOP se rozumí jako:
  • Studio”: multimediální studio provozované Dodavatelem pro výrobu audiovizuálního materiálu, adresa: Na Poříčí, 1040/10, 110 00 Praha 1 – Nové město;
  • Dílo“: výsledek tvůrčí činnosti vytvořený na základě objednávky a zadání od Objednatele;
  • Služby”: souhrnné označení pro Dílo, pronájem Studia či Doplňkové služby;
  • Projekt“: soubor prací spojených s vytvořením Díla nebo pronájmem Studia;
  • Zpětná vazba“: komentáře a připomínky Objednatele k vytvořeným verzím Díla;
  • Hrubá data”: výstup ze zařízení určeného k nahrávání audiovizuálního obsahu (kamery, rekordéry apod.), bez jakýchkoliv zásahů či úprav ze strany Dodavatele;
  • Doplňkové služby”: dodatečné služby k realizaci Díla či pronájmu Studia (například color grading Hrubých dat, pronájem TV a podobně).

3. Objednávky a objednávání služeb

Objednávání služeb
  • Služby mohou být objednány převážně ústně nebo písemně, případně prostřednictvím elektronického rezervačního systému či formuláře na webu Dodavatele. Objednávka se stává závaznou, je-li odeslána a Dodavatelem následně potvrzena.
  • Pro rozsáhlejší projekty nebo dlouhodobé spolupráce může, ale nemusí být uzavřena Smlouva o Dílo nebo Rámcová Smlouva o Dílo, která specifikuje individuální podmínky spolupráce (cena Díla, dodací lhůty, počet zpětných vazeb a podobně).

4. Cenové podmínky a platební metody

Cenové podmínky
  • Ceny za Služby jsou specifikovány na webu Dodavatele. Každá konkrétní Služba (konkrétní Dílo, výhodný balíček, předplatné a podobně) má definovaný základní obsah, konkrétní dodací podmínky, lhůty a cenové podmínky.
Platební podmínky
  • Platby jsou přijímány bankovním převodem na základě vystavené faktury nebo online platbou kartou přes rezervační systém. Standardní doba splatnosti faktur je 14 dní, není-li domluveno mezi Dodavatelem a Objednatelem jinak.

5. Provedení a převzetí díla, dodací podmínky

Převzetí Díla
  • Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno
  • Dílo je dokončeno, je-li Objednateli předvedeno a je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu.
  • Dílo je předáno, je-li dokončeno a Dodavatel umožní Objednateli jeho užití. Objednatel převezme Dílo s výhradami a nebo bez výhrad.
  • Dílo je Dodavatelem předáno Objednateli pomocí online úložiště (např. Google Disk)
Doručení díla
  • V případě pronájmu Studia si Objednatel odnáší Hrubá data s případnými Doplňkovými službami na základě dílčí Objednávky. Tato data jsou předána Objednateli do 48 hodin od skončení natáčení.
  • Pro tvorbu konkrétního Díla jsou dodací lhůty definovány pro každé konkrétní Dílo, dle platných podmínek na webu Dodavatele, pokud není definováno jinak.

6. Pravidla pro zpětné vazby a Doplňkové služby

Zpracování zpětné vazby
  • Standardně je v ceně za Služby zahrnuto jedno kolo zpětné vazby, pokud není mezi Dodavatelem a Objednatel definováno jinak (například individuální Objednávkou, Rámcovou smlouvou či Smlouvou o Dílo).
  • Zpětná vazba je Objednatelem předána Dodavateli ústní či písemnou formou, a to prostřednictvím běžných komunikačních kanálů (e-mail, SMS, telefon a podobně), skrze které Objednatel s Dodavatelem komunikoval i v případě zadávání Objednávky.
  • V případě dalších zpětných vazeb, které Dodavatel nemohl předem očekávat (například změna zadání v průběhu realizace Projektu, měnící se požadavky či představa ze strany Objednatele, a podobně) si Dodavatel vyhrazuje právo na fakturaci těchto nadbytečných zpětných vazeb, a to dle platného ceníku uvedeném na webu Dodavatele, není-li definováno mezi Dodavatelem a Objednatelem jinak.
Doplňkové služby
  • Objednatel má právo si k Dílu přiobjednat Doplňkové služby, které jsou pro každou Službu uvedeny na webu Dodavatele.

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele
  • Objednatel po převzetí díla nemá právo odstoupit od Smlouvy. Objednatel nemá právo na úhradu dalších nákladů spojených s realizací Díla. Objednatel nemá právo na vymáhání vzniklé škody.
Odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele
  • V případě neplnění závazků ze strany Objednatele, například odmítnutí platby za dodatečné zpětné vazby, které Dodavatel nemohl předem predikovat, má Dodavatel právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude Objednateli fakturována poměrná cena Díla za již provedenou práci, a Projekt bude v aktuálním stavu předán Objednateli skrze online úložiště (např. Google Disk).

8. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GRPD a zákony České republiky, s cílem realizace Smlouvy a komunikace s Objednatelem.

9. Autorská práva a licenční ujednání

Autorská a majetková práva
  • V den zaplacení faktury jsou majetková práva na Dílo převedena na Objednatele, a to s neomezenou licencí na užití Díla.
  • Autorem Díla zůstává Dodavatel.
  • Dodavatel má nárok uvést Objednatele (jméno + logo) a vytvořené Dílo na svých komunikačních kanálech (web, sociální sítě a podobně) jako referenci, za účelem propagace, není-li mezi Dodavatelem a Objednatelem definováno jinak (například Rámcovou smlouvou či Dohodou o mlčenlivosti).
Licenční ujednání
  • Není-li stanoveno jinak, Dodavatel tímto poskytuje Objednateli výhradní bezplatnou licenci k užití Díla (dále jen „Licence“). Licence není časově, teritoriálně a množstevně omezena a vztahuje se na všechna známá a možná užití Díla (zejména zveřejnění Díla prostřednictvím internetu či jiných médií, v místech prodeje nebo v interních materiálech Objednatele).
  • Licence nezahrnuje právo Objednatele Dílo měnit a zasahovat do něj, popřípadě do jeho částí.

10. Sankce a řešení sporů

Neuhrazené pohledávky
  • V případě neuhrazené faktury po splatnosti bude Dodavatelem zaslána Objednateli upomínka za neuhrazenou platbu. V případě 3. (a každé další) upomínky bude Objednateli účtován administrativní poplatek ve výši 500,- Kč bez DPH (slovy: pět set korun českých) za každou další upomínku. K poplatku bude účtováno DPH v zákonné výši.
  • V případě vzniku situace, ve které Objednatel Dílo použil za účelem, ke kterému bylo Dílo vytvořeno, a faktura nebyla Objednatelem uhrazena ve splatnosti i přes opakované výzvy k úhradě, může Dodavatel po Objednateli vyžadovat sankci ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za porušení autorských práv. Úhradou této sankce nezaniká povinnost Objednatele uhradit pohledávku vůči Dodavateli, ke které se sankce váže.
Postupy při vzniku sporu
  • Veškeré spory mezi Dodavatelem a Objednatelem jsou primárně řešeny prostřednictvím dialogu a smírčí cestou, následně pak skrze právní zastupování a soudní řešení podle platných právních předpisů České republiky.

11. Závěrečná ustanovení

Změny a úpravy VOP
  • Dodavatel si vyhrazuje právo na změny VOP, které budou účinné ode dne zveřejnění na webových stránkách.
  • Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé Objednávky (Smlouvy) uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem.
  • Dodavatel o těchto VOP upozorní Objednatele vždy před začátkem každého dílčího Projektu.
Datum poslední aktualizace: 1. ledna 2024